کتاب گنج و طلسم

کتاب گنج طلسم شهر متروک

نویسنده : جواد صابر مختاری

داستان از یک مسافرت کوتاه اغاز می شود مسافرتی که آنها را تا اعماق خیال به پیش می برد و خیال را به واقعیت بدل می سازد ایده اولیه داستان از خوابی غریب می آید که نویسنده آن را می بیند سعی در آن است تا کتاب را در فیدی بو و سایر برنامه ها موجود نماییم با تشکر