عشق مستی .. بی نقطه..

سرو سالار دلم
مصدر اسرار سرم

امده سوی دلم
طار ادا داری سرم

ای که رسوای رسوا دلم
گل اوری واسه سرم

ای مطرای دلم
ای که مسرور سرم

رطل اکل سوی دلم
سرور هوس سرم

طل آمده روی دلم
سل امده سوی سرم

می رود سار دلم
می درد درد سرم

اورد مهر دلم
می رود هول سرم